NDI高清攝像機

全高清圖像

多種(zhǒng)光學(xué)變倍鏡頭

多種(zhǒng)視頻輸出接口

領先的自動聚焦技術

低噪聲高信噪比

低功能(néng)休眠功能(néng)

操作使用簡單、安裝維護方便

鏡頭配置及視角:5倍,83.7°;10倍,60.9°;12倍,72.5°;

                                  20倍,54.7°;30倍,65.1°

接口配置: 1路NDI、1路SDI、1路HDMI、

                        2路RS232(環通)、1路RS485、1路A-IN

image.png